Avaldus ja leping 2.õppeaasta kohta

Palun mind võtta Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia 2.aasta õppesse

Minu andmed on:

Nimi:

Telefon:

Email:

Kodune aadress ja indeks:

 

Õppija ja Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeema (TLHA) vaheline

LEPING TEISE ÕPPEAASTA KOHTA

Käesoleva lepingu sõlmivad kaks osapoolt.

Esimene pool on Tiia Lõoke, asukoht Algallika keskus, Teine Tee OÜ, reg.kood reg. nr. 11386729, esindaja Tiia Lõoke (edaspidi “Kool“). Teine pool on kooli õppima asumiseks avalduse esitanud õpilane (edaspidi „Õppija“).

Kool ja Õppija (edaspidi “Pooled”) sõlmisid kokkuleppe alljärgnevas:

1.Õppija osaleb kõigis kohustuslikes koolitusmoodulites, puudumiste korral võtab järgi puudutud osa järgmisel aastal. Õpilasele koostatakse erikava, kui tema poolt läbitavad tsüklid erinevad moodulitest, millega Õppija alustas õpet.

2. Õppetöö toimub TLHA ruumides (Luha tn.1 Tallinnas ja Algallika keskuses Matsalu Rahvupargis Läänemaal), kui ei ole teatatud teisiti.

3. Kool jätab endale õiguse teha muudatusi: koolitusmoodulite toimumise kuupäevade osas, teemades ja programmi järjekorras vastavalt vajadusele. Samuti jätab Kool endale õiguse ette teatamata välja vahetada õppejõude ning õpetaja haiguse puhul või muul põhjusel loobumise tõttu asendada ta teisega. Õppijat teavitatakse kuupäevade muutmisest vähemalt kuu aega ette. Õppetöö toimumise kuupäevade muutmine kooskõlastatakse alati terve kursusega.

4. Õppija on läbinud 2-aastase TLHA koolituse ja saanud isikliku arengu nõustaja ja hingamisterapeudi diplomi kui:

4.1. Ta on osalenud kõikidel kohustulikel koolitusmoodulitel ja praktikaõhtudel, on läbinud 10 individuaalseanssi, teinud 3 kliendiga klienditöö (iga ühega 10 seanssi), võtnud sealjuures 5 supervisiooni, lugenud soovitatud õppekirjandust ja on saatnud kõik lõpetamiseks vajalikud rapordid ning esitanud lõputöö nii kirjalikus kui suulises vormis.

4.2. Lõputöö on esitatud tähtajaks. Lõputöö tuleb esitada vähemalt nädal enne selle ettekandmist viimasel koolituspäeval.

4.3. Õppija on tasunud kogu koolituse eest.

5. Õppija arvatakse Õpilaste nimekirja peale individuaalvestust ning pärast avalduse ja lepingu allakirjutamist.

6. Kool kohustub võimaldama Õppijal õppekava täitmise vastavalt Kooli õppekavale.

7. Õppemaksu tasumine. Õppesse asudes võtab õpilane endale kohustuse tasuda kogu õppemaks.

7.1. Õppija tasub õppemaksu igakuiste maksetena, v.a. juhtumid, kus Õppija on avaldanud soovi tasuda teise graafiku alusel. Õppemaks sisaldab tasu teise aasta koolitusmoodulite ja nädalase suvelaagri õppetöö läbiviimise ja paljundusmaterjalide eest.

Teise õppeaasta maksumus (september 2017 – juuli 2018) on 1035 eur.

Igakuine õppemaks september – juuli on 115 eur kuus.   (9 kuud x 115 eur = 1035 eur)

Aasta õppetasu korraga makstes tagab 10% soodustust.

Õppemaks sisaldab käibemaksu.

7.2. Kui õpilase eest tasub firma või teine isik, tuleb Õppijal sellest Koolile teada anda ning esitada tasuja kohta vastavad andmed.

7.3. Juba tasutud õppemaksu osa ei tagastata.

7.4. Õppetsüklitest puudumine kas haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ei vabasta maksukohustusest. Puudutud tsüklid tuleb esimesel võimalusel järgi võtta.

7.5. Kui Õppija ei soovi osaleda koolitustel täismahus või soovib läbida koolituse lühema aja jooksul, tuleb sellest Koolile teada anda. Õppijale koostatakse sellisel juhul erikava.

7.6. Kui Õppija soovib õppemakust vabastust või teistsugust tasumist, siis tuleb selleks esitada Koolile põhjendustega avaldus. Avaldus vaadatakse läbi ja avalduse esitajaga viiakse läbi vestlus kuu aja jooksul.

8. Vaidlused. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimistega. Kokkulepete mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud (Force Majeure).

9. Lepingu muutmine, lõpetamine ja ennetähtaegne lõpetamine.

Kui Õppija soovib lepingut Kooliga lõpetada ennetähtaegselt, peab ta sellest Koolile teada andma. 9.1. Lepingut saab muuta Poolte kirjalikul nõusolekul. Lepingut muuta sooviv Pool esitab muudatused teisele Poolele kirjalikult, näidates ära lepingu muutmise või täiendamise asjaolud. Teine Pool on kohustatud ettepaneku läbi vaatama ja kirjalikult vastama 1 kuu jooksul. 9.2. Käesoleva lepingu sätestamata küsimustes juhinduvad osapooled seadustest, haldusaktidest, sisekorra eeskirjadest. 9.3. Leping lõpeb kooli lõpetamisel.

TLHA esindaja Tiia Lõoke

Õppija: …………………………………. (nimi)  ……………………………… (allkiri)