Teadlik Loomine ja Hingamine: õppekava ja maht

Teadliku Loomise ja Hingemise Akadeemia aitab kaasa inimese tervise, suhete ja elukvaliteedi parandamisele.

Koolituse pikkuseks on 2 aastat. Koolitus koosneb kahest astmest:

1. aste: kestus 1 aasta, nimetusega “Eneseareng läbi teadliku loomise ja hingamise”

2. aste: kestus 1 aasta, nimetusega “Enesearengu nõustaja ja hingamisterapeudi väljaõpe”

1. aste  “Isiklik areng läbi teadliku loomise ja hingamisteraapia”

Õppekava eesmärk: esimese õppeaasta läbinud õppija tunneb iseennast, ta teab oma tugevaid külgi ja külgi, millega on vaja enda kallal edasi töötada. Ta teab mis on keha, meele ja hinge terviklikkus ja koostöö. Ta on seda kogenud ja oskab taasühendada oma terviklikkust läbi hingamistöö ja mõtete juhtimise. Ta tunneb ära enda edasiviivad ja tõkestavad mõtted. Ta saab aru kuidas juhtida iseennast ja oma teadvuse seisundeid. Ta oskab oma teadmiste ja kogemuste põhjal kasutada hingamistööd kui stressi maandavat ja eluenergiat tõstvat meetodit. Õppija oskab mõtetest ja hingamisest teadlik olemise teel luua paremaid meeleseisundeid ja kvaliteetsemat elu.

 • Pareneb enesehinnang, enese väärtustamine, inimlikkus ja kaastunne
 • Paraneb suhtlemisoskus peres ja tööl.
 • Läbi enesejuhtimise oskab ta paremini juhtida teisi.
 • Paneb tähele oma vajadusi ja julgeb neid ellu viia
 • Oskab rohkem elada siin ja praegu
 • Oskab kasutada sisemist jõudu elu raskustega toimetulekuks
 • Oskab toime tulla oma hirmudega
 • Oksab lahendada psühholoogilisi traumasid
 • Oskab luua intiimsust, sügavaid ja ehtsaid suhteid
 • Oskab leida endas naudingu ja tänutunde, et elada rõõmus
 • Ta oskab eesmärke leida ja neid teostada.
 • Ta oskab kasutada igapäevaelus oma kogemuslikke teadmisi, oskusi ja loovust.
 • Ta oskab kasutada teadlikkust ja vaimset kohalolemist igapäevaelus ja tööl.
 • Ta usaldab paremini oma vaimseid võimeid ja intuitsiooni.
 • Ta teab kuidas vabaneda stressist, jõuetusest, abitusest, ohvrimeelsust.
 • Ta usaldab oma unistusi ja oskab teha koostööd oma keha, mõistuse, emotsioonide ja vaimuga
 • Ta usaldab ja teeb rõõmuga koostööd teiste inimestega

Õppemeetodid: lühiloengud, harjutused, meditatsioonid ja hingamistehnikate ja kehatöö (TRE meetodi) praktiseerimine, hingamissessioonid paarides, kolmikutes, kogu rühmaga, rühmatööd ja arutelud, loov eneseväljendus, rollimängud.

Pearõhk on kogemusõppel. Kogemusele liidetakse analüüs ning seejärel toimub kogemuse integratsioon ja mõtestamine.

Iseseisev töö õppepäevade vahelisel ajal:
1. Kirjanduse lugemine ja kirjalikud tööd.
2. Kodutööd, kus õppijad praktiseerivad isiklikku arengut jõustavaid intervjuusi.

Peale esimese astme lõpetamist on õppijal võimalus õpinguid jätkata koolituse 2. astmes.

I aasta õppe maht
I õppeaasta maht on kokku 175 – 180 tundi:
 • 7 moodulit x 20 tundi = 140 tundi
 • Individuaalteraapia: 10 hingamisseanssi 20 – 25 tundi + kirjalikud kokkuvõtted
 • hingamise praktikaõhtud: 5 korda x 3 tundi = 15 tundi + kirjalikud kokkuvõtted
+ koduülesanded (intervjuude praktiseerimine) ja soovitatud kirjanduse lugemine
2. aste: “Nõustaja ja hingamisterapeudi väljaõpe”
Koolituse tulemusel on õppija omandanud  oskused, kogemused ja teadmised tööks teadliku loomise nõustajana ja hingamisterapeudina.

Koolituse 2. astme läbimisel õppija:

 1. Tunneb hingamisteraapia teoreetilisi aluseid ja toimemehhanisme ning oskab klientidega läbi viia hingamisteraapia seansse ja isikliku arengu nõustamist.
 2. Tunneb hingamisteraapia ajalugu, kaasaegseid teooriaid ja tehnikaid ning selles valdkonnas teostatud uurimusi.
 3. Teab ja näeb põhjuslikke seoseid mõtlemise-, hingamise- ja elukvaliteedi vahel.
 4. Mõistab stressi ja terviseprobleemide tekkemehhanismi.
 5. Mõistab perekonna osa inimese kujunemisel ja oskab analüüsida kliendi probleemi seoses tema perekondliku taustaga.
 6. Töötab lähtudes hingamisterapeudi ja nõustaja eetilistest printsiipidest.
 7. Suheldes kliendiga oskab luua temaga hea kontakti ja jõustada teda.  Efektiivset klienditööd tehes oskab ka ennast puhastada igapäevaelu stressist vältides läbipõlemist.
 8. Tunneb täiendmeditsiini erinevaid valdkondi ja psühhoteraapia erinevate suundade põhiseisukohti ja meetodeid. Oskab neid siduda hingamisteraapiaga.

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppija on lõpetanud 2. astme ja saab lõputunnistuse kui ta on:

 • läbinud kõik koolitusmoodulid (11 moodulit kahe aasta peale kokku)
 • osaenud kõikidel praktikaõhtudel (8 praktikaõhtut kahe aasta peale kokku)
 • esitanud rapordid individuaalsessioonide, praktikaõhtute ja klienditöö kohta
 • võtnud 4 supervisiooni seoses klienditööga
 • lugenud soovitatud kirjandust ja õppematerjalid
 • praktiseerinud kodutöödeks antud intervjuusid õpingukaaslastega
 • esitanud kirjaliku ja suulise loova lõputöö
II õppeaasta maht kokku 230 – 245 tundi:
 • 4 moodulit 80 t + suvelaager 76 t =kokku 156 tundi
 • Klienditöö: 3 klientiga 10 hingamisseanssi =  60 – 75 tundi + kirjalikud kokkuvõtted
 • Individuaalsed supervisoonid: 5 korda x 1 tund = 5 tundi + kirjalikud kokkuvõtted
 • Hngamise praktikaõhtud: 3 korda x 3 t = 9 tundi + kirjalikud kokkuvõtted + koduülesanded, ja soovitatud kirjanduse lugemine
I ja II õppeaasta maht kokku 405-425 tundi
+ koduülesanded ja soovitatud kirjanduse lugemine

TLH Akadeemia temaatika moodulite kaupa 2017-2018 a,:
I õppeaasta  moodulid
II õppeaasta moodulid

Õppekava ja maht vastab Rahvusvahelise Hingamisliidu nõuetele (GPBA Professional Training Standards for Breathworkers).

TLH Akadeemia hingamisterapeudi kahe aastases väljaõppes käsitletavad ained:

I Isiksuse psühholoogia: isiksuse kihid ja teadvuse tasemed; isiksuse omadused ja anded; endast hoolimine ja enese väärtustamine; enesehinnang; tahe; motivatsioon; intuitsioon; inimese potentsiaalid: sisemised ja välised ressursid; kohustus vs vastutus; enda ja oma elu eest vastutamine; sõltuvus vs sõltumatus; koostöövõime; sotsiaalne ja kultuuriline sensitiivsus; kolme aspekti – sotsiaalse, isiksusliku ja vaimse aspekti tasakaal;

II Hingamistöö ajalugu: Hingamistöö teooriad ja tegijad; prana, chi, pranayama; keemilised muudatused; muutunud teadvuse seisundid; sobivused ja piirangud hingamistööks; vastunäidustused; uurimused; kirjanduse loetelu

III Hingamise anatoomia ja füsioloogia, hingamise mehhaanika; ravimite kasutamise mõju hingamisele; hingamistöö turvalisus;

IV Hingamitöö ettevõtlusena: äri alustamine/ firma loomine; avalikud esinemised ja meedia kajastused; hingamistöö koht ja koduleht; raamatupidamine;

V Hingamisteraapia seansid: ülesehitus; viis elementi; erinevad hingamistöö tehnikad: rebirthing, holotroopne hingamine jt; hingamistöö viisid – maas, vees, peegli eest, silmast silma, grupis, paaris, üksi jne.; hingamise tsüklid; integratsiooni vajalikkus; hingamistöö sessiooni astmed; kliendi intervjueerimine, nõustamine ja raportite kirjutamine; hingamine kui energiatöö; energia roll ja selle lugemine,  energia kui mõtete ja emotsioonide liikumine; energia liigutamine hingamistöö abil; erinevad kogemused, nt valu, pinge, haigutamine, ekstaas, vähene hingamine; magama jäämine; emotsioonide äratundmine hingamise ajal; klienditöös kohalolemine – füüsiliselt, intellektuaalselt, emotsionaalselt ja energeetiliselt; puudutused; verbaalsed sekkumised; terapeudi paralleelprotsessid;

VI Teoreetilised lähenemised: psühholoogias ja psühhoteraapias; uskumuste loov jõud; peamised psühholoogia koolkonnad, sh psühhodünaamiline, käitumuslik, isiksusekeskne, transpersonaalne, budistlik jne. Isiksuse arengu astmed nt. Freudil, Jungil, Eriksonil jt.; kehateraapiad, nt TRE meetod; psühhosomaatiline kogemus;

VII Nõustamine ja suhtlemisoskused: aktiivne kuulamine; peegeldamine; nõustamisoskused; coaching; empaatia; verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine; silmkontakt; mõistmine erinevate kultuuriliste, sotsiaalmajanduslike ja usuliste rahvastikurühmadega; muud nõustamise meetodid: TA, NLP, Gestalt, jt; millal, kuidas ja kuhu klient edasi suunata kui see väljub oskuste või praksise piiridest;

VIII Probleemide tutvustamine – lähenemisviisid füüsilistele, emotsionaalsetele, psühholoogilistele ja vaimsetele kliendi probleemidele; pädevused probleemide tuvastamisel ja lahendamisel; emotsionaalsete ja psühhosomaatiliste häirete arhidektuur; depressioon; suitsiid; hirm; foobiad; viha; sõltuvus ainetest, sotsiaalmeediast jms; sõltuvussuhted ja kaassõltuvus; peredünaamika; seksuaalsus; kriisid ja õnnetused inimese elus; PDSD; kriisipsühholoogia; kriisi etapid; emotsionaalsed ja vaimsed kriisid; kriisiabi;

IX Kliendi-terapeudi suhe: terapeudi roll ja eetika; piirid; ülekanne ja vastuülekanne; kaitsemehhanismid ja paralleelprotsessid; projektsioon; töö muutunud teadvuse seisunditega ja integratsioon; lähedus/ intiimsus; iseseisvus; soovitused kutsealaseks täiendõppeks; stressi ja läbipõlemise vältimine; supervisioonid ja co-visioonid efektiivseks klienditööks;